E-mail from and to CanPoland

Komunikacja e-mail może zawierać informacje poufne oraz/lub informacje o ograniczonym zakresie dystrybucji. Jeśli nie jesteś docelowym odbiorcą tej wiadomości (albo otrzymałeś tę wiadomość na skutek błędu), prosimy o natychmiastowe powiadomienie wysyłającego oraz skasowanie wiadomości. Nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie materiału zawartego w tej wiadomości jest prawnie zabronione.

E-mail communication may contain confidential information and / or information with limited distribution. If you are not the recipient of this message (or you have received this message in error), please notify the sender immediately and delete the message. Unauthorized copying, disclosure or distribution of the material contained in this message is prohibited by law.

  

Wiadomość e-mail zawierająca załączniki jest podatna na uszkodzenie danych, przechwytywanie, nieautoryzowane zmiany, manipulacje i wirusy, a my wysyłamy i odbieramy wiadomości e-mail tylko na podstawie tego, że nie ponosimy odpowiedzialności za takie uszkodzenie, przechwycenie, poprawki, manipulacje lub wirusy lub wszelkie tego konsekwencje.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

 


 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione

In accordance with art. 6 clause 1 lit. f GDPR we would like to inform you that your personal data provided to us via our website / contact form or in any other way (handing over a business card, sending an e-mail, telephone contact) are collected, processed and stored in order to correspond with you and in purpose for which they were made available to us

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w 91-610 Łódź, Beskidzka 190
  The administrator of your personal data is CanPoland Spółka Akcyjna with its registered office in 91-610 Łódź, 190 Beskidzka Street
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@canpoland.com
  Contact regarding the protection of personal data: rodo@canpoland.com
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as to entities providing support to the Company on the basis of commissioned services and in accordance with entrusted contracts. We would also like to inform you that your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  You have the right to access your data, the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or to object to their processing.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  The data subject has the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if he/she considers that the processing of its personal data violates the provisions of the GDPR.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Providing data is voluntary, but necessary to achieve the above purposes. Your data will be processed until the purpose for which they were collected.

  Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
  Polityka Cookies